PNDR Masura 121 "Modernizarea exploatatiilor agricole"


CALENDARUL LANSARILOR APDRP pe anul 2012

PNDR Masura 121 "Modernizarea exploatatiilor agricole"

Documente utile:

- Ghidul Solicitantului

- Anexe

Obiectivele programului

Masura 121 "Modernizarea exploatatiilor agricole" se incadreaza in Axa I - "Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic" si are ca obiectiv general cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.

Obiectivele specifice se refera la:

1. Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;
2. Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare;
3. Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite;
4. Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in vederea incurajarii fenomenului de asociere.

Obiectivele operationale se refera la: Promovarea investitiilor in exploatatiile agricole din sectorul vegetal si de crestere a animalelor pentru realizarea de constructii noi si/sau modernizarea constructiilor agricole existente din cadrul acestora si a utilitatilor aferente, achizitionarea de masini si utilaje noi, infiintarea de plantatii etc.

Solicitanti eligibili pot fi:

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole - activitate principala conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului - a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE, si care este inregistrata in Registrul fermelor/ Registrul agricol

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

- Persoana fizica; - Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008);
- Intreprinderi individuale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008);
- Intreprinderi familiale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008)3;
- Societate in nume colectiv - SNC (infiintata in baza Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
- Societate in comandita simpla - SCS (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
- Societate pe actiuni - SA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
- Societate in comandita pe actiuni - SCA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
- Societate cu raspundere limitata - SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
- Societate comerciala cu capital privat (infiintata in baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
- Societate agricola (infiintata in baza Legii nr. 36/ 1991);
- Societate cooperativa agricola (infiintata in baza Legii nr. 1/ 2005);
- Grup de producatori (recunoscut in baza Legii nr. 338/ 2005), doar cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri;
- Cooperativa agricola (infiintata in baza Legii nr. 566/ 2004), doar cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri.

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile

In cadrul Masurii 121 sunt sprijinite investitiile la nivelul intregului teritoriu al Romaniei.

Un proiect poate cuprinde atat cheltuieli eligibile cat si cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmand a fi suportate de beneficiarul proiectului.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/ sau necorporale5, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

1. Construirea si/ sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola6 la nivel de ferma, incluzand investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protectia mediului si depozitarea ingrasamintelor;
2. Construirea si/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
3. Construirea si/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalatii de muls, linii tehnologice de prelucrare si ambalare a produselor, dotari tehnice in scopul asigurarii controlului calitatii la nivel de ferma etc.;
4. Construirea si/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu;
5. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
6. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
7. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie (minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare/ reconversie al plantatiilor de vita-de-vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa;
8. Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni;
9. Infiintarea pepinierelor de vita de vie, pomi fructiferi si arbusti, alti arbori;
10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei;
11. Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila;
12. Investitii in apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol;
13. Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei9, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc.;
14. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente (maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si maxim 3% in cazul in care proiectul nu prevede realizarea constructiilor);
15. Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica;
16. Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare.
Modul de finantare al proiectelor:

Contributia publica aferenta Masurii 121 este de: 1.020.505.603 Euro din care:
- contributia Guvernului Romaniei - 20%
- contributia Uniunii Europene - 80%

- 107.111.000 Euro reprezinta alocarea aferenta schemei de garantare pentru sectorul agricol cu finantare din PNDR;
- 28.677.708 Euro cheltuiala publica (22.942.166 Euro FEADR) reprezinta alocarea financiara din PERE pentru proiecte ce vizeaza noile provocari.
Costul total, alcatuit din contributia publica si contributia privata, este de 1.894.191.612 Euro.
Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.