PNDR Masura 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi


CALENDARUL LANSARILOR APDRP pe anul 2012

PNDR Masura 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi.

Documente utile:

- Ghidul Solicitantului

- Anexe

Obiectivele programului

Obiectivele specifice se refera la:

Masura 312 se incadreaza in Axa III - "Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale" si are ca obiectiv general dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea activitatilor non-agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale.

Obiectivele specifice se refera la:

1.Crearea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural;
2.Cresterea valorii adaugate in activitati non-agricole;
3.Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre micro-intreprinderi.

Obiectivele operationale se refera la:

1. Crearea de micro-intreprinderi precum si dezvoltarea celor existente in sectorul non-agricol in spatiul rural;
2. Incurajarea initiativelor de afaceri promovate, in special de catre tineri si femei;
3. Incurajarea activitatilor mestesugaresti si a altor activitati traditionale;
4. Reducerea gradului de dependenta fata de agricultura.

Solicitanti eligibili:

- Micro-intreprinderile asa cum sunt definite in Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/ 2003 si in legislatia nationala in vigoare (avand mai putin de 10 angajati si care realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale in valoare de pana la 2,0 milioane Euro echivalent in lei) – a se vedea categoriile de beneficiari din Anexa 10.

- Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pana la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca microintreprinderi, iar in situatia in care, in urma autorizarii, se modifica reprezentantul legal al proiectului, vor depune toate documentele ce demonstreaza transferul dreptului de reprezentare pentru noua forma de organizare juridica, aceasta modificare neafectand respectarea criteriilor de eligibilitate si selectie ale Cererii de Finantare.

Proiecte si activitati eligibile:

In cadrul Masurii 312 sunt sprijinite investitiile realizate atat de catre micro-intreprinderile existente cat si cele nou infiintate din sectoarele non-agricole, in spatiul rural.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investitii in active corporale si/ sau necorporale din domeniul non-agricol dupa cum urmeaza:

a) Investitii corporale (constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv - pentru efectuarea activitatii vizate de proiect- precum si constructia de cladiri pentru marketingul produselor proprii; dotarea aferenta cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achizitionarea in leasing a acestora);

b) Investitii necorporale (software, patente, licente etc.), inclusiv achizitionarea in leasing a acestora.

Alocarea financiara

Prin Masura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

- 50.000 Euro/ proiect daca beneficiarii sunt persoane fizice autorizate; din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:
- 100.000 Euro/ proiect pentru micro-intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier;
- 200.000 Euro/ proiect pentru alte micro- intreprinderi

Valoarea maxima a sprijinului va fi de:

- 50.000 Euro/ proiect pentru cabinet medical individual, cabinet medical veterinar individual, persoana fizica autorizata, intreprindere familiala precum si persoanele fizice care declara ca se vor autoriza ca persoana fizica autorizata, intreprindere familiala;
- 100.000 Euro/ proiect pentru micro-intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier;
- 200.000 Euro/ proiect pentru intreprindere individuala, societati cooperative mestesugaresti de gradul I, societati cooperative de consum de gradul I, societati comerciale cu capital privat care pot fi beneficiari ai masurii, precum si pentru persoanele fizice care declara ca se vor autoriza ca intreprindere individuala.Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.