PNDR Masura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea servicilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

CALENDARUL LANSARILOR APDRP pe anul 2012

PNDR Masura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea servicilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

Documente utile:

-GHIDUL SOLICITANTULUI, ANEXE, CERERE DE FINANTARE , etc ...

Masura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" Axa III - "Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale"

Obiective:

a. Imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in spatiul rural;
b. Imbunatatirea accesului la serviciile publice de baza pentru populatia rurala;
c. Cresterea numarului de sate renovate;
d. Cresterea numarului de obiective de patrimoniu din spatiul rural sprijinite.

Cheltuieli eligibile:

A) Pentru crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza:

a. Infiintarea de drumuri noi, extinderea si imbunststirea retelei de drumuri de interes local (drumuri comunale, vicinale si strazi din interiorul comunei) ce apartin proprietatii publice a unitatii administrative (comuna) pe teritoriul careia se afla, asa cum sunt definite si clasificate in conformitate cu legislatia nationala in vigoare;
b. Prima infiintare, extinderea si imbunatatirea retelei publice de apa (captare, statii de tratare, alimentare) pentru localitatile rurale avand sub 10.000 populatie echivalenta (p.e);
c. Prima infiintare, extinderea si imbunatatirea retelei publice de apa uzata (canalizare, statii de epurare) pentru localitatile rurale avand sub 10.000 populatie echivalenta (p.e.);
ATENTIE! Proiectele de investitii in infrastructura de alimentare cu apa si in infrastructura de apa uzata sunt considerate integrate!!!
d. Prima infiintare si extinderea retelei publice de joasa tensiune si/sau a retelei publice de iluminat;
e. Prima infiintare si extinderea retelei publice locale de alimentare cu gaz catre alte localitati rurale sau catre zone rurale care nu sunt conectate la retea;
f. Investitii in statii de transfer pentru deseuri si dotarea cu echipamente de gestionare a deseurilor.

B) Pentru crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia rurala:

a. Infiintarea, amenajarea spatiilor publice de recreere pentru populatia rurala (parcuri, spatii de joaca pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete);
b. Renovarea cladirilor publice (ex. primarii) si amenajari de parcari, piete, spatii pentru organizarea de targuri etc.); Este permisa doar renovarea cladirilor publice, nu este permisa extinderea pe orizontala sau pe verticala a acestora.
c. Investitii in sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile ca parte componenta a unui proiect integrat (in situatia in care este vorba de un proiect de renovare a unei cladiri publice);
d. Prima infiintare si dotarea infrastructurii aferenta serviciilor sociale precum centrele de ingrijire copii, batrani si persoane cu nevoi speciale;
ATENTIE! In situatia in care o gradinita existenta nu mai poate fi reabilitata, dovedita printr-o expertiza de specialitate (tehnico-economica), este considerata eligibila construirea unei noi gradinite si se considera investitie noua. Cheltuielile cu demolarea cladirii existente sunt eligibile.
e. Investisii in constructia de gradinite noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora;
f. Achizitionarea de microbuze care sa asigure transportul public pentru comunitatea locala in zonele unde o astfel de investitie nu este atractiva pentru companiile private dar care este indispensabila pentru comunitate si vine in sprijinul rezolvarii unei importante nevoi sociale inclusiv construirea de statii de autobuz;
g. Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice (de deszapezire, intretinere spatii verzi etc.) daca fac parte din investitia initiala pentru infiintarea serviciului;
ATENTIE! Aceste utilaje si echipamente sunt eligibile, daca fac parte din infiintarea serviciului (serviciu pentru deszapezire, infiintare pompieri etc.). Dacaserviciul exista (ca si activitate in cadrul primariei), dar nu este dotat, se pot finanta dotarile, dar utilajele trebuie sa fie dimensionate si corelate cu suprafata pentru care vor fi folosite. In cazul acestor achizitii, solicitantul va prezenta in MJ/SF situatia actuala, modalitatile de rezolvare a problemei. La verificarea pe teren, expertii APDRP vor verifica Fisele de inventar ale solicitantului privind aceste echipamente. h) Investitii de renovare, modernizarea si dotarea aferenta a asezamintelor culturale, inclusiv prima achizitie de carti, materiale audio, achizitionarea de costume populare si instrumente muzicale traditionale in vederea promovarii patrimoniului cultural imaterial ca parte componenta a proiectului (ex. activitati ale grupurilor sau ansamblurilor folclorice). De asemenea, vor fi sustinute cheltuielile cu achizitionarea de echipamente hardware, software, inclusiv costurile de instalare si montaj.
ATENTIE! Dotarea asezamintelor culturale poate fi facuta si independent de interventia asupra cladirilor. Exceptie fac acele asezaminte culturale (camine culturale) care au primit sau sunt in curs de finantare prin "Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale", conform legii nr. 143/2007.
C) Pentru protejarea patrimoniului cultural si natural de interes local:

a. Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural - grupa B si natural din spatiul rural (pesteri, arbori seculari, cascade etc.);
c. Achizitionare de echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural (ex. vitrine, postamente, sisteme de alarma etc.).
Costurile generale legate de intocmirea proiectului, precum taxe pentru arhitecti, ingineri ai consultanti, studii de fezabilitate/ memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente, in limita a:
a. maxim 10% din valoarea eligibila a proiectului, in cazul in care proiectul prevede constructii;
b. maxim 5% din valoarea eligibila a proiectului, in cazul in care proiectul nu prevede constructii.
In cazul in care Studiul de Fezabilitate a fost intocmit si finantat din alte fonduri comunitare sau bugetare, inainte de intrarea in vigoare a HG28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, costurile reprezentand actualizarea Studiilor de Fezabilitate nu vor depasi 3% din valoarea costurilor de proiectare si inginerie, dar mai putin costul intocmirii SF-ului.

Solicitantii pot fi:

- Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare;
- Autoritatile locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare prin operatorii regionali pentru investitiile in infrastructura de apa/apa uzata;
- Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate intre doua sau mai multe comune infiintate conform legislatiei nationale in vigoare (Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare);
- ONG-uri, Asezaminte culturale si Institutii de cult definite conform legislatiei nationale in vigoare;
- Persoane fizice si juridice care detin in proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.

Modul de finantare al proiectelor:

- 1.546.087.425 euro (1,54 miliarde de euro) din care:
- contributia Guvernului Romaniei de la bugetul central de stat - 20%
- contributia Uniunii Europene - 80%
Costul total, alcatuit din contributia publica si contributia privata este de 1.579.217.870 euro.Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.