POSCCE - Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile in intreprinderi mari.

CALENDARUL LANSARILOR POSCCE pe anul 2012

POSCCE - Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile in intreprinderi mari.

Documente utile:

Ghidul Solicitantului pentru intreprinderi mari

Ghidul Solicitantului pentru intreprinderi mari - APELUL 2

Obiectivele programului

- Sprijina intreprinderile in cresterea cifrei de afaceri si, implicit, a exporturilor;
- Conduc la realizarea de investitii moderne si, implicit, la cresterea productivitatii intreprinderilor;
- Sprijina intreprinderile in introducerea de produse si tehnologii noi;
- Sprijina intreprinderile romanesti sa devina mai competitive pe piata internationala;
- Duc la cresterea gradului de inovare cu aplicabilitate in industrie;

Solicitanti eligibili pot fi:

Solicitantii eligibili pentru aceasta operatiune sunt operatorii economici inregistrati legal in Romania care corespund definitiei intreprinderilor mari, asa cum este mentionata in glosarul Ghidului solicitantului, sunt infiintati in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale (republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) si isi desfasoara activitatea in Romania.

Tipuri de proiecte:

- Proiecte cu un grad adecvat de inovare care sa duca la crearea de noi capacitati de productie sau extinderea unora (proiecte initiate in domenii care sa duca la intarirea pozitiei intreprinderilor pe piata interna si externa, inclusiv prin crearea de noi relatii productive si comerciale);
- Proiecte pentru companiile care vor sa implementeze noi produse sau servicii (investitii in utilaje si tehnologii care sa duca la diversificarea productiei prin fabricarea de produse noi, superioare calitativ si eficiente din punct de vedere al consumurilor energetice);
- Proiecte ce implica modernizarea si dezvoltarea intreprinderilor prin investitii in echipamente si utilaje de productie.

Durata implementarii si finalizarii proiectelor:

Maximum 24 luni de la semnarea contractului de finantare (cu conditia inceperii activitatilor nu mai tarziu de 6 luni de la semnarea contractului de finantare).

Cheltuieli eligibile

Cheltuielile eligibile realizate trebuie sa respecte simultan urmatoarele conditii generale de eligibilitate, conform HG 759/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, privind regulile de eligibilitate efectuate in cadrul operatiunilor finantate din fonduri structurale:
- sa fie insotite de facturi, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalenta facturilor, pe baza carora cheltuielile sa poata fi auditate si identificate;
- sa fie in conformitate cu prevederile contractului de finantare incheiat cu Autoritatea de Management pentru aprobarea proiectului, cu respectarea art. 54(5) si art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;
- sa respecte regulile de ajutor de stat aplicabile proiectelor finantare in cadrul acestei operatiuni;
- sa fie in concordanta cu prevederile legislatiei nationale si comunitare.

In cadrul acestei operatiuni sunt eligibile urmatoarele cheltuieli:
- Cheltuieli pentru achizitia de teren (eligibile in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului);
- Cheltuieli pentru cladiri si instalatii aferente constructiilor (in limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului) precum:
- Achizitie cladiri, cu exceptia leasing-ului imobiliar
- Constructie si modernizare cladiri, inclusiv instalatii aferente constructiilor (la interior).
- Cheltuieli pentru achizitia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (imobilizari corporale) precum:
- Achizitia de instalatii si echipamente - cu exceptia leasing-ului financiar -
- Achizitia - cu exceptia leasing-ului financiar - de mijloace de transport tehnologice care sunt strict necesare pentru si legate de ciclul de productie (doar pentru codurile CAEN F - Constructii si B - Industria extractiva – produse neenergetice).
- Cheltuieli pentru achizitia de imobilizari necorporale - cu exceptia leasing-ului financiar (maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile) precum:
- Aplicatii informatice strict legate de proiect
- Brevete, licente si know-how, solutii tehnice nebrevetate, incluzand software pentru procesul de productie si cerintele manageriale ale intreprinderii, toate legate direct de procesul de productie aferent proiectului.
Costul de achizitie al imobilelor deja construite, inclusiv terenul pe care se afla constructia, este eligibil cu respectarea prevederilor si conditiilor specifice HG 759/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in special:
- Constructia/terenul trebuie sa faca parte integranta si inseparabila din proiect, suprafata acesteia fiind corelata cu necesitatile proiectului;
- Constructia/terenul nu au beneficiat de finantari nerambursabile in ultimii 10 ani pentru constructie sau reabilitare;
- Costul de achizitie al imobilului (identificat separat de costul terenului) este certificat de un evaluator independent autorizat, care confirma ca valoarea acestora nu excede valoarea de piata si ca imobilul respecta conditiile tehnice prevazute in legislatie.
Deasemenea, o cheltuiala poate fi considerata eligibila pentru cofinantare (rambursare in limita stabilita) in cadrul acestei operatiuni, doar daca este efectuata cu respectarea stricta a prevederilor Ordinului Ministrului Economiei si Finantelor nr. 184/21.01.2008, cu modificarile ulterioare (vezi Ordinul comun al Ministerului Economiei si Ministerului Finantelor Publice nr. 1704/24.09.2009).
Orice cheltuiala care nu se regaseste in lista cheltuielilor eligibile de mai sus (inclusiv contributiile in natura sau cheltuielile efectuate cu activitati legate de lucrari in regie proprie) va fi considerata drept cheltuiala neeligibila. Nu se finanteaza doar achizitia de terenuri sau constructia de cladiri fara achizitia de echipamente. Cheltuielile cu obtinerea oricaror autorizatii, permise sau avize, chiar direct legate de scopul proiectului, nu sunt eligibile in cadrul acestei operatiuni;
Eligibilitatea unei activitati nu este echivalenta cu eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate pentru realizarea respectivei activitati.

Alocarea financiara
20 milioane lei

Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.