POSCCE - 1.1.a2. Sprijin financiar de pana la 1.075.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii .

CALENDARUL LANSARILOR POSCCE pe anul 2012

POSCCE - 1.1.a2. Sprijin financiar de pana la 1.075.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii .

Documente utile:

Ghidul Solicitantului

Anexe

Ordinul Ministrului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri nr. 1461 din 9.08.2010 (versiune octombrie 2009)

Obiectivul programului

- Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv.
- Crearea unui mediu favorabil dezvoltarii durabile a intreprinderilor.

Solicitanti eligibili pot fi:

- Intreprinderile mici;
- Intreprinderile mijlocii.Tipuri de proiecte:

- Crearea unei noi unitati de productie (fabrica/sectie/instalatie)
- Extinderea unei unitati existente pentru cresterea capacitatii de productie;
- Diversificarea productiei unei unitati existente, prin lansarea de noi produse sau servicii;
- Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de productie al unei unitati existente (ex: modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie). Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior.
- Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know-how sau solutii tehnice nebrevetate; - Consultanta specifica si instruire specializata strict legata de activitatile de investitii specificate mai sus

Durata implementarii si finalizarii proiectelor:

Maximum 1 an de la data semnarii contractului de finantare pentru proiectele care nu implica lucrari de constructii si/sau modernizari, si maximum 2 ani de la data semnarii contractului de finantare pentru proiectele care implica lucrari de constructii si/sau modernizari.

Cheltuieli eligibile

1. Cheltuieli pentru achizitia de teren (eligibile in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului).
2. Cheltuieli pentru cladiri si instalatii aferente constructiilor (in limita a 50%din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului) precum:
2.1. Achizitie cladiri, cu exceptia leasing-ului
2.2. Constructie si modernizare cladiri, inclusiv instalatii aferente constructiilor.

3. Cheltuieli pentru achizitia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (imobilizari corporale) precum:
3.1. Achizitia de instalatii si echipamente - cu exceptia leasing-ului
3.2. Achizitia - cu exceptia leasing-ul - de mijloace de transport tehnologice care sunt strict necesare pentru si legate de ciclul de productie (doar pentru codurile CAEN F - Constructii si B - Industria extractiva - produse neenergetice).

4. Cheltuieli pentru achizitia de imobilizari necorporale - cu exceptia leasingului precum:
4.1. Aplicatii informatice
4.2. Brevete, licente si know-how, solutii tehnice nebrevetate, incluzand software legat de procesul de productie si cerintele manageriale ale intreprinderii.

5. Cheltuieli privind achizitia de servicii de consultanta pentru:
a) elaborarea de studii si documentatii preliminare necesare investitiei precum sunt: studiile de amplasament asupra terenului (ridicare topografica, studiu geologic), studiul pentru organizarea de santier etc.;
b) elaborarea studiilor de solutie, a documentatiilor pentru obtinerea avizelor tehnice de racordare, a proiectelor pentru realizarea racordarilor la sursele/retelele de utilitati din zona (apa-canal, energie electrica si termica, gaze naturale etc.);
c) elaborarea planului de afaceri si a studiilor de prefezabilitate si fezabilitate;
d) elaborarea documentatiei necesare obtinerii certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire;
e) elaborarea studiului de impact al proiectului asupra mediului si de identificare a masurilor/lucrarilor necesare in cadrul proiectului, pentru remedierea impactului negativ;
f) elaborarea proiectului de executie a investitiei si a detaliilor si devizelor de executie;
g) consultanta tehnica/tehnologica de specialitate si dirigentie de santier, necesare realizarii investitiei si prevazute in devizul general;
h) servicii de consiliere a beneficiarului in managementul si implementarea proiectului de investitii;
i) consultanta pentru achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know-how sau solutii tehnice nebrevetate.

6. Instruire specializata pentru personalul operativ (in cazul achizitiilor de tehnologie/echipamente/software).

Intensitatea maxima a sprijinului financiar nerambursabil acordat:

Intensitatea maxima a sprijinului financiar nerambursabil acordat din totalul costurilor eligibile este de:

a) pentru intreprinderile mici:
- 60% pentru proiectele care se implementeaza in Regiunea Bucuresti-Ilfov
- 70% pentru proiectele care se implementeaza in restul regiunilor

b) pentru intreprinderile mijlocii:
- 50% pentru proiectele care se implementeaza in Regiunea Bucuresti-Ilfov;
- 60% pentru proiectele care se implementeaza in restul regiunilor.

Intensitatea maxima a sprijinului financiar nerambursabil in cazul sprijinului pentru consultanta si instruire acordat IMM prin schema de minimis, este de 70% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru servicii de consultanta specifica si instruire specializata, dar nu mai mult de 10% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Inscrierea on- line a proiectelor

1. Inscrierea on-line a proiectelor va incepe in data de 06 Septembrie 2010 ora 9,00 in cadrul sectiunii speciale deschisa pe site-ul web al OI IMM http: // oiimm.mimmcma.ro/
2. Aplicatia de inregistrare on-line va ramane deschisa si se vor putea inscrie proiecte individuale pana la acoperirea dublului bugetului alocat fiecarei regiuni in parte, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data deschiderii aplicatiei.

Depunerea proiectelor:

1. Termenul de depunere: depunerea proiectelor se face in termen de 7 zile lucratoare de la data inregistrarii on-line. Proiectele nedepuse in acest interval vor fi considerate respinse.
2. Locul de depunere: proiectele se pot depune la sediul Organismului Intermediar pentru POS CCE din Str. Poterasi nr.11, sector 4 Bucuresti (luni- joi intre orele 9.00-16.00 si vineri 9.00-14.00 ) sau la sediul oricarui Oficiu Teritorial pentru IMM si Cooperatie (OTIMMC), in intervalul precizat la pct.1.
3. In cazul utilizarii serviciilor de posta/curierat, va fi luata in consideratie data predarii proiectului catre caraus, inscrisa in documentul de expeditie si care trebuie sa se incadreze in intervalul precizat la pct.1

Reguli specifice de selectie in vederea finantarii:

In urma evaluarii tehnice si financiare, proiectul primeste intre 0 si 100 puncte.
Proiectele care au obtinut sub 50 de puncte si/sau 0 puncte la oricare dintre criterii nu vor fi finantate. Sunt finantate proiectele care depasesc pragul minim de calitate, in ordinea datei de depunere a cererilor de finantare, pana la concurenta sumei alocate pentru apelul de proiect.

Alte precizari:

Daca valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unui beneficiar pe o perioada de trei ani consecutivi, cumulata cu valoarea alocarii financiare pe care o solicita, depaseste pragul de 200.000 euro (100.000 de euro pentru firmele care activeaza in sectorul transporturilor) echivalent in lei, solicitantul nu poate beneficia de sprijin financiar nerambursabil, nici chiar pentru acea fractie care nu depaseste acest plafon (pentru consultanta si instruire). .

Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.