POSCCE - 1.1 Operatiunea b): Sprijin pentru implementarea standardelor internationale

CALENDARUL LANSARILOR POSCCE pe anul 2012

POSCCE - 1.1 Operatiunea b): Sprijin pentru implementarea standardelor internationale .

Documente utile:

- Ghidul solicitantului varinta consolidata octombrie 2009

Formulare

Obiectivul programului

Operatiunea "Sprijin pentru implementarea standardelor internationale" va fi implementata in cadrul schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru implementarea standardelor internationale si pentru cresterea competitivitatii IMM prin accesul pe noi piete si internationalizare", aprobata prin Ordinul nr. 1862/2008 al Ministrului Economiei si Finantelor si are ca obiectiv sprijinirea dezvoltarii durabile a intreprinderilor mici si mijlocii, in vederea realizarii obiectivului general al Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" si anume cresterea reprezentativitatii produselor din Romania pe pietele externe, in conformitate cu principiile dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor in comparatie cu productivitatea medie a Uniunii Europene.

In cadrul acestei operatiuni se vor finanta proiectele de sprijinire a microintreprinderilor, a intreprinderilor mici si mijlocii, pentru implementarea de standarde internationale.

Beneficiarii tinta sunt intreprinderile cu potential de crestere, in special cele productive (pentru a respecta prevederile Axei prioritare 1 Un sistem de productie inovativ si ecoeficient), care doresc sa isi implementeze standarde intenationale de calitate, mediu, sa infiintere/modernizeze si sa acrediteze laboratoarele de etalonari a produselor, pentru a isi dezvolta afacerea.

Activitati eligibile:

In cadrul operatiunii 1.1.3.b) "Sprijin pentru implementarea standardelor internationale" se finanteaza urmatoarele activitati eligibile:

Infiintarea, modernizarea si acreditarea laboratoare de incercari si etalonari;
Implementarea si/sau certificarea sistemului de management al calitatii ISO 9001 (produselor si/sau serviciilor), sistemelor de management al mediului ISO 14001 sau EMAS sau sistemului de management integrat calitate/mediu;
Etichetarea ecologica;
Certificarea produselor/serviciilor/proceselor.Solicitantii pot fi:

Criterii de eligibilitate a solicitantului:

a) Pot beneficia de alocare financiara nerambursabila in cadrul acestei operatiuni, persoanele juridice care se clasifica in categoria microintreprinderilor, a intreprinderilor mici sau mijlocii. Prin urmare, asa cum rezulta din prevederile legale in vigoare, pot depune proiecte in cadrul prezentei scheme de finantare societatile comerciale si societatile cooperative, care indeplinesc urmatoarele conditii (conform Legii nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei): 1. sunt microintreprinderi, adica au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei la cursul euro din data 31 decembrie 2008 sau 2. sunt intreprinderi mici, adica au intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei la cursul euro din data 31 decembrie 2008 sau 3. sunt intreprinderi mijlocii, adica au intre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, echivalent in lei la cursul euro din data 31 decembrie 2008

si

4. sunt infiintate in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei 5. Solicitantul isi desfasoara activitatea in Romania si are inscrise in certificatul constatator codul/codurile CAEN aferent/aferente activitatii pe care doreste s-o promoveze prin proiect pentru care solicita finantare nerambursabila (codul CAEN pentru care solicita finantare nu este obligatoriu sa fie codul CAEN principal inscris in certificatul constatator).
Calculul cifrei de afaceri si al numarului de salariati se va realiza conform art. 5 si art. 6 din Legea nr.346/20041 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile conform formularului D din Anexa 1 a prezentului Ghid.

Nu sunt eligibile in cadrul acestui apel de proiecte, organizatiile neguvernamentale, intreprinderile individuale, persoanele fizice autorizate si intreprinderile familiale.

In stabilirea tipului de intreprindere (micro, mica sau mijlocie) solicitantul va avea in vedere legatura dintre intreprinderea solicitanta si alte intreprinderi. Legatura dintre intreprinderi se va stabili prin raportare la capitalul sau la drepturile de vot detinute ori la dreptul de a exercita o influenta dominanta, conform prevederilor legale.

In functie de relatia lor cu alte intreprinderi, raportata la capitalul sau la drepturile de vot detinute ori la dreptul de a exercita o influenta dominanta, conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pot exista 3 tipuri de intreprinderi:
a) intreprinderi autonome;
b) intreprinderi partenere;
c) intreprinderi legate.
Pentru verificarea corectitudinii incadrarii in categoria IMM, sau in relatia lor cu alte intreprinderi, conform prevederilor legale, in cadrul procesului de evaluare se pot cere clarificari solicitantului, respectiv situatiile financiare aferente exercitiului financiar anterior, precedentul fata de cel deja depus.

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie sa indeplineasca cumulativ, alaturi de conditiile mentionate la pct. a), urmatoarele conditii:
a) A desfasurat in mod legal activitate economica pe perioada exercitiului financiar precedent; b) A obtinut profit sau profit din exploatare in ultimul exercitiu financiar inainte de data depunerii Cererii de finantare. In acest sens se va atasa, la Cererea de finantare, situatia financiara (bilantul si contul de profit si pierdere) depusa la Administratia finantelor publice pentru ultimul exercitiu financiar (vezi pct 1.2 la Anexa 1 - Cererea de finantare”). Solicitantul va declara in toate documentele cererii de finantare care fac referire la „profit”, aceeasi categorie de profit (profit sau profit din exploatare) .
c) codurile CAEN pe care doreste sa le promoveze prin proiect si solicita finantare trebuie sa fie eligibile si sa faca parte din activitatea firmei;

d) nu solicita finantarea pentru activitati din urmatoarele sectoare:
1. pescuit si acvacultura;
2. productia primara a produselor agricole, astfel cum sunt enumerate in anexa I la tratat;
3. procesarea si comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate in anexa I la tratat;
4. sectorul carbonifer

e) Solicitantul poate aplica pentru mai multe coduri CAEN, respectand urmatoarele conditii: toate codurile sa fie eligibile, sa faca obiectul proiectului si sa faca parte din activitatea firmei.
f) nu se incadreaza intr-una din situatiile de mai jos:
1. este in stare de insolventa, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. este in stare de faliment ori lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
3. face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una din situatiile prevazute la pct. 2;
4. are obligatii de plata nete ce depasesc 1/12 din totalul obligatiilor datorate in ultimele 12 luni, in cazul certificatului de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala
5. are obligatii de plata nete ce depasesc 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru, in cazul certificatului de atestare fiscala emis de catre autoritatile publice locale pentru toate punctele de lucru inscrise in certificatul constatator.;
6. este declarat intr-o situatie grava de incalcare contractuala pentru neindeplinirea obligatiilor provenind dintr-o procedura de achizitii sau dintr-o alta finantare din fondurile Comisiei Europene;
7. a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene si acest ordin nu a fost executat;
8. este in dificultate, in conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. C 244/01.10.20042.

Modul de finantare al proiectelor:

Alocarea financiara pentru acest apel de proiecte este de 30,1 milioane lei.

Valoarea maxima a ajutorului financiar nerambursabil este de 860.000 lei (echivalentul a 200.000 euro) cu conditia respectarii ajutorului de minimis.

Intensitatea maxima a ajutorului reprezinta procentul maxim calculat la valoarea eligibila a proiectului (valoarea cheltuielilor eligibile) care poate fi finantat din fonduri nerambursabile.

La intocmirea bugetului, solicitantul va tine cont atat de conditiile in care cheltuielile prevazute in proiect pot fi considerate eligibile, cat si de intensitatile din prezentul ghid, pentru a stabili contributia proprie si a determina cuantumul maxim al finantarii nerambursabile pe care il poate solicita.

Intensitatea maxima a ajutorului de minimis acordat in cadrul acestui apel este de:
- 70% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru microintreprinderi si intreprinderile mici;
- 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru intreprinderile mijlocii.
Beneficiarul de ajutor de minimis in cadrul acestei scheme trebuie sa faca dovada unei contributii de minimum 30%, respectiv 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, contributie asigurata de solicitant fie din resurse proprii, fie prin surse atrase (de exemplu credit), intr-o forma libera de orice ajutor de stat.

Data limita pentru depunerea cererii de finantare:

Pentru proiectele de standardizare, se aplica procedura apelului de proiecte cu depunere continua.

Apelul de proiecte cu depunere continua se lanseaza oficial in luna iulie 2009 si consta in primirea cererilor de finantare, pana la inchiderea apelului de proiecte care se va realiza la depasirea a de doua ori bugetul alocat raportat la proiectele depuse sau, daca aceasta conditie nu este indeplinita, la trecerea a patru luni de la deschiderea inregistrarii online.

Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.