POSCCE 2.1 Operatiunea 1: Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati/ institutii de cercetare si intreprinderi.

CALENDARUL LANSARILOR POSCCE pe anul 2012

POSCCE 2.1 Operatiunea 1. Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati/ institutii de cercetare si intreprinderi.

Documente utile:

- Ordin nr. 1628 din 8 septembrie 2010 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis denumita "Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare in parteneriat"

Ghidul Solicitantului

Obiectivul programului

Aceasta operatiune are ca obiective:

- Incurajarea parteneriatului intre universitati/institute de cercetare-dezvoltare si intreprinderi pentru intensificarea activitatilor de C-D in sprijinul intreprinderilor si promovarea transferului tehnologic, in special in domenii stiintifice prioritare la nivel european sau de interes pentru Romania;

- Generarea de rezultate de interes economic si stimularea transferului rezultatelor cercetarii si cunostintelor stiintifice in mediul economic;
- Ridicarea nivelului dezvoltarii tehnologice in intreprinderi.

Operatiunea isi propune finantarea unor parteneriate realizate intre intreprinderi, care au nevoie de activitate de cercetare pentru sustinerea activitatilor cu caracter economic si institutii de cercetare care pot furniza serviciile de cercetare cerute de intreprinderi. Proiectele nu implica activitati de CD in colaborare intre institutia de cercetare si intreprindere, ci efectiv cercetare executata de institutia de cercetare pentru si in numele intreprinderii. Intreprinderea, ca principal interesat, va avea dreptul de proprietate asupra rezultatelor proiectului si va suporta riscul unui eventual esec al obtinerii rezultatului preconizat.

In cadrul acestei operatiuni sunt finantate 2 categorii de proiecte, si anume:

- Proiectul de tip 1
care are prestabilit parteneriatul la momentul depunerii propunerii de proiect. Cei doi parteneri, intreprindere respectiv institutie de cercetare, semneaza un contract de parteneriat, care devine document insotitor pentru propunerea de proiect (cererea de finantare). Acest tip de proiect se finanteaza in baza schemei de ajutor de stat pentru cercetare, dezvoltare si inovare aprobata prin Ordinul Ministrului nr. 3388/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Proiectul de tip 2
care are prestabilite beneficiarul intreprindere si serviciile de cercetare care ii sunt necesare acestuia. Aceste servicii pot fi achizitionate pe parcursul proiectului de la una sau mai multe institutii de cercetare respectand normele interne de achizitii stabilite prin contractul de finantare (vezi Anexa 3 a acestui Ghid). Acest tip de proiect se finanteaza in baza schemei de ajutor de minimis denumita "Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare in parteneriat", aprobata prin Ordinul Ministrului nr. 1628/2010.

Cine poate sa solicite finantare:

Solicitantii sunt intreprinderi (IMM-uri sau intreprinderi mari) cu sau fara activitate de CD mentionata in statut, dar pentru care activitatea CD nu este activitate principala.

Este considerata intreprindere orice entitate care desfasoara o activitate economica, indiferent de forma juridica a acesteia.

Criteriile pe care o intreprindere trebuie sa le respecte pentru a fi considerata intreprindere mica sau mijlocie sunt in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, care este armonizata cu legislatia comunitara in vigoare. Orice intreprindere care nu respecta aceste criterii este intreprindere mare. Microintreprinderile se incadreaza in categoria intreprinderilor mici.

Pentru proiectele de tip 1, parteneriatul se stabileste obligatoriu cu o organizatie de cercetare, care va fi mentionata in cererea de finantare. Din aceasta categorie fac parte institutii de drept public sau privat, care au ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea, sau care sunt institutii de invatamant superior, organizate in conformitate cu art. 7 sau art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica aprobata prin Legea nr. 324/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. Organizatie de cercetare inseamna o entitate, precum o universitate sau un institut de cercetare, indiferent de statutul sau juridic sau de modul sau de finantare, al carei scop principal este de a realiza cercetare fundamentala, cercetare industriala sau dezvoltare experimentala si de a-si face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie. Toate profiturile/veniturile excedentare trebuie reinvestite in aceste activitati, in difuzarea rezultatelor sau in predare. Intreprinderile care pot exercita influenta asupra unui astfel de organism, de exemplu prin calitatea lor de actionari sau membri ai organismului, nu trebuie sa se bucure de acces preferential la capacitatile de cercetare ale organismului in cauza sau la rezultatele cercetarilor acestuia.

Pentru proiectele de tip 2 serviciile de cercetare achizitionate pe parcursul derularii proiectelor pot fi executate de orice tip de institutie care are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea sau este institutie de invatamant superior si este organizata in conformitate cu art. 7 sau art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica aprobata prin Legea nr. 324/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiecte si activitati eligibile:

Pentru proiecte sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati:

- activitati de cercetare industriala (servicii de cercetare industriala);
- activitati de dezvoltare experimentala (servicii de dezvoltare industriala);
- activitati pentru obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industriala (pentru IMM-uri).
Alocarea financiara

Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de maximum 4.000.000 lei.

Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi la data semnarii contractului de finantare echivalentul in lei a 1 milion de euro. Valoarea asistentei financiare nerambursabile va constitui ajutor de stat pentru intreprindere.
Cotele de finantare se calculeaza ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de activitati si in functie de tipul intreprinderii (mare, mijlocie, mica).
Intensitatea interventiei publice pentru activitatile de cercetare-dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile, reprezinta:

- 50% pentru cercetarea industriala;
- 25% pentru dezvoltarea experimentala.
Pentru cercetarea industriala si dezvoltarea experimentala se va acorda un bonus de 10% pentru intreprinderile mijlocii si de 20% pentru intreprinderile mici la intensitatile mentionate mai sus.

Data limita:

Proiectele se vor putea depune pana la epuizarea bugetului alocat.Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.