POSCCE 4.2.Operatiunea: Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere ...

CALENDARUL LANSARILOR POSCCE pe anul 2012

POSCCE 4.2 Operatiunea: Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (in unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie.

Documente utile:

- Ghidul Solicitantului

Obiectivele programului

- reducerea dependentei de importurile de resurse de energie primara (in principal combustibili fosili) si imbunatatirea sigurantei in aprovizionare, - protectia mediului prin reducerea emisiilor poluante si combaterea schimbarilor climatice,
- diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor si infrastructurii pentru productia de energie electrica/termica, - crearea a noi locuri de munca in diferite zone ale tarii prin realizarea/ modernizarea capacitatilor de producere a energiei din surse neconventionale,
- crearea posibilitatii de introducere in circuitul economic a unor zone izolate, care va conduce, de asemenea, la cresterea numarului de locuri de munca,
- implicarea mai activa a mediului de afaceri (companiilor private din tara si din strainatate) si a autoritatilor publice locale, in procesul de valorificare a resurselor regenerabile de energie.

Solicitanti eligibili pentru operatiunea 4.2 sunt:

- Autoritatile administratilor publice locale, Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara (constituite conform prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare)- pentru tipurile de proiecte mentionate in Ghidul solicitantului;
- Societati comerciale care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici, mijlocii si mari - cu exceptia celor care solicita finantare pentru proiecte din sectoarele neeligible mentionate in Ghidul solicitantului;
- Societati comerciale care se incadreaza in categoria microintreprinderilor inregistrate in localitatile urbane (al caror sediu social este amplasat in localitatile urbane) - cu exceptia celor care solicita finantare pentru proiecte din sectoarele neeligible mentionate in Ghidul solicitantului.

Proiecte si activitati eligibile:

Proiectele finantate in cadrul acestei operatiuni pot fi de tipul: proiecte de realizare de noi capacitaNi de producere a energiei electrice si termice, atat pentru consumul propriu cat si pentru furnizarea de energie in reteaua de transport si distributie, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie si proiecte de modernizare a capacitatilor de producere. Urmatoarele activitati prevazute in proiect sunt eligibile:

- achizitionarea si amenajarea terenului in scopul amplasarii echipamentelor/instalatiilor proiectului;
- constructii si instalatii aferente constructiilor necesare implementarii proiectului;
- achizitia de echipamente, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continua.
- organizarea de santier (numai in cazul proiectelor care nu intra sub incidenta ajutorului de stat);
- racordarea la reteaua Sistemului Electroenergetic National in aval de punctul de delimitare ("punct de delimitare" definit conform HG nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public).

Alocarea financiara

APentru aceasta Cerere de propuneri de proiecte se vor aloca din fondurile POS CCE 420.000.000 lei.

Valoarea minima a proiectului este de 400.000 lei (inclusiv TVA).

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile care poate fi acordata pentruun proiect este de 80 milioane lei.

Data limita:

Termenul limita de depunere este 30 aprilie 2010, ora 14.00.Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.